H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492190/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492345 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266, beneficiari: Ciupei Călin-Lenard, Ciupei Marinela-Adriana, Alb Marius-Gabriel, Alb Claudia-Ioana, Alb Grigore și Alb Monica-Ella;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 699 din 1.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266, beneficiari: Ciupei Călin-Lenard, Ciupei Marinela-Adriana, Alb Marius-Gabriel, Alb Claudia-Ioana, Alb Grigore, Alb Monica-Ella, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală estică: 3m;

  • retragerea faţă de limita laterală vestică: 2m;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 6m;

  • accesul auto și pietonal: din str. Donath;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la subsol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. În vederea regularizării străzii Donath la ampriză de 9m, va fi dezmembrată din parcela inițială suprafața de teren necesară lărgirii străzii și va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum”.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 719 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)