H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 491797/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 491881 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A, beneficiară: S.C. Italia Tiles S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 690 din 1.08.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 950/Z/8.11.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A, beneficiară: S.C. ITALIA TILES S.R.L.

Documentaţia reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nordică: Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

– retragerea faţă de limita laterală sudică: Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

retragerea faţă de limita posterioară: min.6 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Calea Turzii;

– staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la subsol și un loc de stationare auto la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 721 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)