HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere/etajare imobil P+E,

str. Salcâmului nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere/etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492597/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 493112 din 27.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere/etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7, beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 740 din 7.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – extindere /etajare imobil P+E, str. Salcâmului nr. 7, beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad 307804;

Documentaţia reglementează:

  • amplasarea construcției pe parcelă: prin P.U.D se propune extinderea pe verticală a unei locuințe familiale de la P+Eparțial la P+Eintegral, cu menținerea amplasării clădirii față de limitele laterale și posterioară;

  • accesul auto și pietonal: din strada Salcâmului;

  • staționarea autovehiculelor: un loc de parcare amenajat la sol în interiorul parcelei și un loc de parcare va fi asigurat prin abonament pe domeniul public;

  • conformarea arhitectural-volumetrică: acoperiș cu două pante, H streașină = 5,60m,

H = max.8,80m;

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 722 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)