737 Anexa 1 la 737 737 Anexa 2 la 737 737 Anexe la Regulament 737

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca proiect din iniţiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 518852, conex cu nr. 418957 din 10.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 519539 /447 din 10.10.2019, conex cu nr. 419994, al Direcţiei Tehnice și al Direcției juridice prin care se propune aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 2 alin. 1 lit. e, art .13 și 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6, 7 și 11 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c și d, alin. 7 lit. n, art. 133, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă studiul de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .2 – Se aprobă numărul maxim de 2500 de autorizații de taxi pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, pentru o perioadă de cinci ani, prin suplimentarea cu 31 de autorizații de taxi față de cele existente, acestea urmând a se atribui în conformitate cu prevederile legale, exclusiv pentru autovehicule electrice.

Art. 3 – Orice autorizație de taxi retrasă, în condițiile legii, va fi convertită în autorizație de taxi pentru vehicule electrice și vor fi reatribuite în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4 – Se aprobă Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  1. Art. 5 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 109/2010 își încetează valabilitatea.

Art. 6 – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia tehnică și Direcția poliția locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 737 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)