CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015 şi, respectiv, nr. 509/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015 şi, respectiv, nr. 509/2019 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 69244/1/2.02.2021, conex cu nr. 603677/1/9.12.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 70947/488/2.02.2021, conex cu nr. 603855/488/9.12.2020, al Direcţiei Generale Poliţia locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015 şi, respectiv, nr. 509/2019;

Văzând avizul Comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 9 alin. (1) lit. m, ale art. 24,24^2 alin. (1)-(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea art. 7 al Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015 şi, respectiv, nr. 509/2019, prin introducerea punctului 29, care va avea următorul conţinut:

29. Ocuparea domeniului public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, se sancţionează cu amendă de la 500-2500 lei, putându-se dispune în caz de staţionare pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului, conform procedurii de ridicare, stabilită prin O.G. nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală Poliția locală şi Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 74 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)