H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548434/25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548630 din 25.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17, beneficiar: S.C. SALES CONSULTING S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 510 din 12.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17, beneficiar: S.C. SALES CONSULTING S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 274776.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea minimă față de limita estică: 4,5m;

  • retragerea minimă față de limita sudică: 4,5m;

  • accesul auto şi cel pietonal din str. Grigore Moisil;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate amplasate la subsol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Grigore Moisil.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Imobilul va dispune de punct gospodaresc îngropat.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Grigore Moisil la profil de 9 m va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și realizată cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Grigore Moisil până la recepția imobilului.

Suprafața de teren dezmembrată pentru regularizarea laturii sudice a străzii Grigore Moisil, identificată prin nr. cad. 274676, va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Grigore Moisil până la recepția imobilului.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 755 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)