H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 484399/1/23.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548582 din 25.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A, beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 766 din 9.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A, beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 332305.

Documentaţia reglementează:

    • retragerea faţă de limitele laterale: min. 4 m;

    • retragerea faţă de limita posterioară: 6 m;

    • accesul auto și pietonal: din strada Eugen Lovinescu pe aleea de interes local;

    • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol și două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la parter, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

    • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 758 din 31 octombie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)