CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548387/1/25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548497 din data de 25.10.2019 al Biroului învăţământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 9 (7), 12 (3), 103 alin. (2) şi 105 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, coroborat cu prevederile art. 36 alin. 4 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cât și ale HCL nr. 680/2019 prin care s-a aprobat Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 55.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor, cu suma de 1.000 de lei/persoană, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcţia economică şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 763 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)