CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,AGILE RAINBOW – Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,AGILE RAINBOW – Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 538285 din data de 21.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 539656/426/22.10.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,AGILE RAINBOW – Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 10.10.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,AGILE RAINBOW – Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte și Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 784 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)