CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 470/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2019 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 546643/1/24.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 547093/426/24.10.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 470/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 23.10.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 470/2019, în sensul realocării sumei de 23.800 de lei pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, din suma totală de 550.000 de lei, pentru achiziția următoarelor echipamente: Dulap frigorific dublu 3 buc., 17.635,80 lei; Dulap congelare cu două uși, o buc., 6.164,20 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 787 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)