CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 83.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie Cluj” – Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului ,,Numai împreună putem alina suferința”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 83.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie Cluj” – Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului ,,Numai împreună putem alina suferințaproiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543.214/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544.099 din 23.10.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 83.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie Cluj” – Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului ,,Numai împreună putem alina suferința”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 10.10.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin HCL nr. 858/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2) lit. a), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 83.500 de lei la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie Cluj – Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului ,,Numai împreună putem alina suferința”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 790 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)