CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică–Şcoala Gimnazială Ion Creangă– Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică–Şcoala Gimnazială Ion Creangă–Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 547458/1/ din 24.10.2009 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 547523/445/ din 24.10.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică –Şcoala Gimnazială Ion CreangăAleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 7 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică–Şcoala Gimnazială Ion Creangă–Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia tehnică, Direcția economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 794 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)