CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 – km 0+915.089

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 – km 0+915.089 – proiect din iniţiativa consilierului local, viceprimar Dan Tarcea;

Reținând Referatul de aprobare nr. 559143/1/30.10.2019 al consilierului local, viceprimar Dan Tarcea, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 559816/441 din 30.10.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 – km 0+915.089;

În temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016; al art. 44 din Legea nr. 273/2006 și al art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 – km 0+915.089, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 797 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)