CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de

cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca,

zona Canalul Morii Sud și zona Canalul Morii Nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zonele Canalul Morii Sud și Canalul Morii Nord – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588675/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588931/45/30/14.11.2019 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice prin care se propune însuşirea Documentaţiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zonele Canalul Morii Sud și Canalul Morii Nord;

Potrivit prevederilor art. 79, alin 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale ar. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii identificat prin nr. topo. 10893/1, în suprafață de 68345 mp., înscris în CF nr. 326860 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 10893/1/1, în suprafaţă de 67848 mp.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 10893/1/2, în suprafață de 348 mp.

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 10893/1/3, în suprafață de 149 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, identificat prin nr. topo. 21536/2/2/1, în suprafață de 5577 mp., înscris în CF nr. 323199 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj, astfel:

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21536/2/2/1/1, în suprafaţă de 1401 mp.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21536/2/2/1/2, în suprafață de 4176 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, identificat prin nr. topo. 11724, în suprafață de 13877 mp., înscris în CF nr. 281628 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj, astfel:

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 11724/1, în suprafaţă de 12726 mp.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 11724/2, în suprafaţă de 1151 mp.;

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, înscris în CF nr. 319401 Cluj-Napoca, CF vechi 19343, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj, compus din teren cu nr. topo. 21437 în suprafață de 691 mp. și construcție cu nr. topo 21437-C1, cad. C1, având descrierea din cartea funciară de sub A1.1, astfel:

– imobilul identificat prin nr. topo. 21437/1, în suprafață de 84 mp., compus din teren și construcție având desrierea de sub A1.1.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21437/2, în suprafață de 607 mp.

Art. 5. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, înscris în CF nr. 321951 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj, compus din teren identificat cu nr. topo. 21438, în suprafață de 906 mp. și construcție identificată cu nr. topo 21438-C1, cad. C1, având descrierea din cartea funciară de sub A1.1, astfel:

– imobilul identificat prin nr. topo. 21438/1, în suprafață de 668 mp., compus din teren și construcție, cu descrierea din cartea funciară de sub A1.1.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21438/2, în suprafață de 238 mp.

Art. 6. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, identificat prin nr. topo. 10893/1/3, 21536/2/2/1/2, 11724/2, în suprafață de 5476 mp., categoria de folosință „curți construcții”, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipului Cluj-Napoca.

Art. 7. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, identificat prin nr. topo. 10893/1/2, 21437/2, 21438/2, în suprafață de 1193 mp., categoria de folosință „curți construcții”, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipului Cluj-Napoca.

Art. 8. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 808 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)