CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în cartea funciară

a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588648/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589153/45/30/14.11.2019 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin.1 și 135 alin. 1, 2, 3, din Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, precum și ale art. 87 al. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1, în suprafață de 29805 mp., înscris în C.F. nr. 323068 Cluj-Napoca, C.F. vechi 101391, în proprietatea Statului Român în administrarea operativă a G.I.G.C.L. CLUJ, astfel:

    • imobilul identificat prin nr. topo. 23621/1/1, 23622/1/1, 23623/1/1, 23624/1/1, în suprafaţă de 23066 mp.;

    • imobilul identificat prin nr. topo. 23621/1/2, 23622/1/2, 23623/1/2, 23624/1/2, în suprafață de 6739 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23621/1/2, 23622/1/2, 23623/1/2, 23624/1/2, în suprafață de 6739 mp, având categoria curți construcții, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 810 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)