CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de înscriere în

cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de înscriere în cartea funciară a a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584842/1/12.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584957/45/30/12.11.2019 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de înscriere în cartea funciară a a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului Central;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79, alin. 6, 8 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, ale art. 129 alin. 2 lit. c) și 286 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilulului Cimitirul central, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, compus din teren în suprafață de 229962 mp., identificat prin nr. topo. 1275, 1276/1, 1277, 1281, 1282, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/2, 1173, 1319/1, 1319/2, 1310, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/9, 1308/10, 1308/11, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/18, 1308/21, 1308/23, 1308/24, 1308/25, 1308/26, 1308/27, 1308/29, 1308/32, 1308/34, 1308/36, 1308/37, 1308/38, 1308/39, 1308/40, 1308/41, 1308/43, 1308/45, 1308/49, 1308/50, 1308/51, 1308/52, 1308/53, 1308/54, 1308/56, 1308/57, 1308/58, 1308/59, 1308/60, 1308/62, 1308/63, 1308/64, 1308/67, 1308/69, 1308/70, 1308/71, 1308/73, 1308/74, 1308/8, 1308/12, 1308/13, 1308/17, 1308/19, 1308/20, 1308/22, 1308/28, 1308/30, 1308/31, 1308/33, 1308/35, 1308/42, 1308/44, 1308/46, 1308/47, 1308/48, 1308/55, 1308/61, 1308/65, 1308/66, 1308/68, 1308/72 și construcțiile: C1 – Capelă din cărămiđă acoperită cu tinichea; C2 – Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 2 camere și dependințe, care vor fi înscrise în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului Central, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 812 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)