CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice pentru alipirea a două imobile

situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice pentru alipirea a două imobilel situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588909/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589170/45/14.11.2019 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reţinând prevederile art. 879 alin 1 Cod civil, ale art. 132 alin. 1, 3 și 135, alin. 1 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. 1 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. 6 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată şi actualizată, ale art. 28 și următoarele din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 818/2018 și ale Hotărârii nr. 516/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă alipirea următoarelor imobile:

imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, cu nr. cadastral 335493, teren în suprafaţă de 2221 mp., identificat ca parcela nr. 22, înscris în C.F. nr. 335493 Cluj-Napoca în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, cu nr. cadastral 335498, teren în suprafaţă de 1798 mp., identificat ca parcela nr. 27, înscris în C.F. nr. 335498 Cluj-Napoca în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafaţă de 4019 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilul nou format, identificat la art. 1 alin (2), cu nr. cadastral nou, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în suprafață de 4019 mp., categoria curți-construcții.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, întocmită de Zanc Mihaela-Adriana, persoană fizică autorizată să execute lucrări de cadastru, cu certificat de autorizare seria R-CJ-F nr. 0164, documentație ce se constituie în Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 815 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)