CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588670/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588918/45/30/14.11.2019 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 132 alin. 1, 134 alin. 1 și 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Sentinței civile nr. 957/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 15713/211/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3796/2018 a Curții de Apel Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitirul Mănăștur), identificat prin nr. cadastral 309932, înscris în CF nr. 309932 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, compus din: teren în suprafață de 115738 mp., cu construcția C1, cu descrierea conform cărții funciare, cu nr. cadastral 309932-C1, astfel:

– lotul 1, teren în suprafață de 115735 mp., cu construcția C1 cu descrierea conform cărții funciare, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

– lotul 2, teren în suprafață de 3 mp., cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 816 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)