CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011,

cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588984/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589126/451/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c, art. 129 alin. 6 lit. b, art. 133 alin. 1, art. 139 alin. 1 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr.13-15.

(2) Valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr.13-15, ap. 2 este de 242.483,48 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 817 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)