CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336, identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581473 din 11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584633 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin. (1) și alin. (4), ale art. 287 lit. b), ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în CF nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație de drum conform prevederilor P.U.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 820 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)