H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P,

str. Cetinei nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P, str. Cetinei nr. 24 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 571765/1/18.11.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 571915 din 18.11.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P, str. Cetinei nr. 24, beneficiari: Rus Sebastian Ion și Rus Alina Olivia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 55 din 5.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând Declarația autentificată sub nr. 892 din 29.05.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P, str. Cetinei nr. 24, beneficiari: Rus Sebastian Ion și Rus Alina Olivia, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 333249.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

  • retragerea față de limita laterală estică: min. 7 m;

  • retragerea față de limita sudică: min. 2 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Cetinei;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, loc de parcare amenajat la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 828 din 27 noiembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)