HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – de urbanizare,

strada Eclipsei-strada Voievodul Glad

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Eclipsei-strada Voievodul Glad proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 571719/1/18.11.2020, conex cu nr. 444811/1/15.09.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 571843/433/18.11.2020, conex cu nr. 444883/433/15.09.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Eclipsei-strada Voievodul Glad, beneficiari: Societatea MH Invest S.R.L, Fundația umanitară și socială “Ocrotirea”, Sarb Valer Ioan, Sarb Dorina Mărioara, Pop Margareta, Roman Viorel-Cosmin, Roman Monica-Mariana, Nechifor Ioan, Nechifor Aurel, Dan Viorica, Nechifor Cornelia, Nechifor Alex Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup Sorin, Precup Daniela, Bolboacă Mircea, Bolboacă Mariana, Vinczi Gyula, Vinczi Gabriela, Iurian Sergiu-Dan, Iurian Amalia-Mihaela, Pop Simona Ștefania, Popuț Ileana;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 70 din 12.03.2020, Avizul Arhitectului Șef nr. 241 din 10.08.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă P.U.Z. de urbanizare, strada Eclipsei-strada Voievodul Glad, beneficiari: Societatea MH Invest S.R.L, Sarb Valer Ioan, Sarb Dorina Mărioara, Pop Margareta, Roman Viorel-Cosmin, Roman Monica-Mariana, Nechifor Ioan, Nechifor Aurel, Dan Viorica, Nechifor Cornelia, Nechifor Alex Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup Sorin, Precup Daniela, Bolboacă Mircea, Bolboacă Mariana, Vinczi Gyula, Vinczi Gabriela, Iurian Sergiu-Dan, Iurian Amalia-Mihaela, Pop Simona Ștefania, Popuț Ileana, Fundația umanitară și socială “Ocrotirea”, pe parcelele cu nr. cad. 252092, nr. cad. 260418, nr. cad. 260424, nr. cad. 303936, nr. cad. 252257, nr. cad. 302877, nr. cad. 304774, nr. cad. 252243, nr. cad. 302878, nr. cad. 260425, nr. cad. 303070, nr. cad. 260423, aflate în proprietate privată;

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului și stabilirea de reglementări urbanistice după cum urmează:

– U.T.R Liu* Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban

funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, semicolective (familiale) cu două unități locative;

– regimul de construire: izolat sau cuplat;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

indici urbanistici: P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

retragerea față de aliniament: min. 5 m, garajele vor fi retrase cu min. 6 m față de aliniament;

retragerea min. față de limitele laterale: H/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3 m, garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m;

retragerea min. față de limitele posterioare: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;

– circulațiile, accesele: din strada Eclipsei, din strada Voievodul Glad, din strada A”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 9 m, din strada B”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 12 m, din strada C”, propusă prin P.U.Z cu ampriză de 9 m.

Pe o parcelă pot fi prevăzute un singur acces pietonal și un singur acces carosabil, cu lățimea de max. 3 m;

staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

– echipare tehnico-edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R. – S_UIs – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate în zone de urbanizare

– funcțiunea predominantă: funcţiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învăţământ și cercetare, funcţiuni de sănătate, asistență socială, funcțiuni de cult;

regim de construire: deschis, izolat;

– înălțimea maximă admisă: clădirile vor fi înscrise într-un regim de înălţime de max. (1-3S)+P+4E+R; ultimul nivel admis va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m;

indici urbanistici: P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 2,2 ADC/mp;

– retragerea față de aliniament: min. 6 m;

– retragerea min. față de limitele laterale și posterioară: H/2, dar nu mai puțin de 6 m;

– circulațiile și accesele: din strada Eclipsei, din strada A”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 9 m, din strada C”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 9 m;

– staționarea autovehiculelor: staţionarea autovehiculelor va fi realizată numai în interiorul parcelelor, în garaje colective subterane/supraterane sau parcaje amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R Ve – Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic

funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări şi amenajări hidrotehnice;

– indicatori urbanistici – P.O.T. max = 1%, C.U.T. max= 0,01;

– înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul;

staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Strada „A”, strada „B” și strada „C”, propuse prin P.U.Z., vor fi realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Eclipsei și străzii Voievodul Glad vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele. Spațiul verde cu acces public nelimitat din vecinătatea străzii Voievodul Glad va fi amenajat (plantații înalte, medii și joase, mobilier urban, alei pietonale), anterior recepției construcțiilor din subzona S_Is. Plantațiile înalte vor consta într-un număr de minim 25 de arbori cu circumferința de cel puțin 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Pe străzile cu ampriză de 12 m vor fi prevăzute plantații de aliniament – arbori cu circumferinta minima de 35 cm măsurată la 1 m de la colet, dispuși în dreptul limitelor laterale de proprietate ale parcelelor.

Conform Avizului nr. 362709/466/6.08.2020 emis de Serviciul Siguranța Circulației și Adresa nr. 434905/446/10.09.2020, vor fi realizate prin grija și cheltuiala investitorului următoarele:

  • str. Eclipsei va fi reglementată la ampriza existentă pe primul tronson și la profil de 12 m de la primul tronson până la parcelele cuprinse în P.U.Z, iar str. Voievodul Glad, la profilul din P.U.G.

    Strada Eclipsei și strada Voievodul Glad, reglementate potrivit aliniatului precedent, vor fi asfaltate anterior recepției construcției;

  • realizarea rețelei stradale propusă la profilele reglementate prin P.U.Z, cu asfalt, inclusiv legăturile cu str. Voievodul Glad, căreia i se va asigura profilul conform P.U.G, cu acces public nelimitat;

  • la faza D.T.A.C. pentru drumuri va fi prezentat planul de semnalizare rutieră orizontală și verticală, care va fi realizat și implementat până la recepția construcțiilor propuse;

  • deoarece accesul dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z. se realizează prin intersecția str. C-tin. Brâncuși–str. Fagului–str. Romul Ladea–str. Borhanci, a cărei capacitate de circulație este depășită, emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară sau amenajare de spații verzi), va fi făcut ulterior reamenajării și lărgirii intersecției mai sus menționate de către Municipalitate, dar nu mai târziu de 2026.

Regulamentul de urbanism aferent P.U.Z. se constituie în Anexa 1, iar planșa U.P.1- Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 830 din 27 noiembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)