CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016 încheiat cu domnul Buda Daniel europarlamentar, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel europarlamentar, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5 – proiect din iniţiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 581160/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582335/451/12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel europarlamentar, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 33/2007, republicată şi actualizată, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006 republicată, ale art. 108 lit. c, ale art. 129 alin 2, 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, act nr. 23196/2019 și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 05.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel europarlamentar, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5, pe perioada desfășurării activităților specifice calității de membru al Parlamentului European în mandatul 2019-2024.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică și Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 831 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)