CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10 – proiect din iniţiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 588973/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589432/451/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din Contractul de închiriere nr. 158233/22.05.2012, ale art. 108 lit.c, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 362 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10, până la data de 30.06.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică și Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 833 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)