CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019 pronunțată de către

Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1912/117/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1912/117/2016 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581243/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584795 din 12.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1912/117/2016;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând Sentința Civilă nr. 190/2019 a Curtea de Apel Cluj, definitivă prin nerecurare, prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, republicată, Procesul-vebal al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat din data de 30.10.2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Sucală Agusta-Maria, având C.N.P.    , a locuinţei situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, ap. 6, în suprafaţă de 71,79 mp., înscrisă în C. F. individuală nr. 307932-C1-U7 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 138109), cu nr. topo 521/2/VI.

Art. 2. (1) Se însuşeşte Procesul-verbal de evaluare a locuinţei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Preţul de vânzare a locuinţei situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, ap. 6, stabilit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat, la data de 30.10.2019, este de 94.647 lei, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

a) adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanţe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;

b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligaţiile faţă de bugetul local;

c) declaraţie notarială din care să rezulte că atât titularul cât şi membrii familiei sale (soţ, soţie, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) În cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică şi Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 835 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)