CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

​H O T Ă R Â R E

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru construcția situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 87-89, înscrisă în cartea funciară nr. 333226, cu mențiunea „fără acte”, proprietatea domnului Iepan Horea-Adrian și a doamnei Iepan Camelia-Dana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru construcția situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 87-89, înscrisă în cartea funciară nr. 333226, cu mențiunea „fără acte”, proprietatea domnului Iepan Horea-Adrian și a doamnei Iepan Camelia-Dana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită– proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 696940/1/14.12.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 697173/49/14.12.2021 al Direcţiei Impozite şi taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru construcția situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 87-89, înscrisă în cartea funciară nr. 333226, cu mențiunea „fără acte”, proprietatea domnului Iepan Horea-Adrian și a doamnei Iepan Camelia-Dana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

zând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 218/2020 privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, precum și ale art. 9 din Hotărârea nr. 603/2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022;

Reținând Nota de constatare nr. 174/3.12.2021 a Direcției Inspecție și control, prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 al. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru construcția situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 87-89, înscrisă în cartea funciară nr. 333226, cu mențiunea „fără acte”, proprietatea domnului Iepan Horea-Adrian și a doamnei Iepan Camelia-Dana.

Art. 2. Clădirea, situată în municipiului Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 87-89, înscrisă în cartea funciară nr. 333226, cu mențiunea „fără acte”, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, cu un punctaj procentual de 60%, în conformitate cu fișa de evaluare a imobilului, întocmită de către Direcția Inspecție și control, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 218/2020.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeză Direcţia Impozite și taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 839 din 22 decembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)