HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D – construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Emaninând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590029/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590172 din 14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela Anca Felicia;

Reținînd Avizul Arhitectului șef nr. 937 din 27.09.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 1259/Z/11.01.2018, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuConstruire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela Anca Felicia, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 316968;

Documentaţia reglementează:

  • amplasarea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 29,25m de la aliniament;

  • amplasarea față de limita laterală estică: cu retragere de minim 4,5m;

  • retragerea față de limita posterioară: minim 9m;

  • accesul auto şi cel pietonal: din str. Clinicilor;

  • staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol;

  • echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Clinicilor;

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Clinicilor va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă (cf. art. 15 și 16 din Regulament aferent U.T.R ZCP_M2) Aceasta va fi realizată la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Clinicilor, până la recepția investiției. Suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. și C.U.T va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 842 din 21 noiembrie 2019