H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – restructurare unitate industrială,

Calea Dezmirului – Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalrestructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492590/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492923 din 27.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud, beneficiare: S.C. REMATINVEST S.R.L., S.C. OPENTRANS S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania Nord S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice „Electrica Serv” S.A.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 847 din 2.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic Zonalrestructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud, beneficiare: S.C. REMATINVEST S.R.L., S.C. OPENTRANS S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania Nord S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice „Electrica Serv” S.A.., pe parcelele cu nr. cad. 256422, nr. Cad. 257613, nr. Cad. 280757, nr. Cad. 310831.

Documentaţia reglementează:

UTR Ei – zona de activități economice cu caracter industrial

funcțiunea predominantă: producţie industrială şi activităţi complementare – administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc – direct legate de funcţia de bază; servicii de tip industrial sau cvasiindustrial; sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii ce desfăşoară activităţi complexe bazate pe producţia de tip industrial sau cvasiindustrial – administrative, de depozitare, comerciale etc; incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial; (e) formare profesională; poli tehnologici, de cercetare etc.

regimul de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: (1-2S)+P+4E+R, Hmax. cornișă – 21 m, Hmax. – 25 m;

indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 1,2;

retragerea minimă față de aliniament: 10 m;

retragerile minime față de limitele laterale și posterioare: H/2 dar nu mai putin de 6 m;

circulații și accese: accesul auto se realizează dintr-un drum de interes local regularizat la ampriză de 9 m ce se desprinde din Calea Dezmirului spre sud. Drumul din incinta industrială aflat în prelungirea drumului de acces, este reglementat la ampriză de 9m;

echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

U.T.R Ve – Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic

funcțiune predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile ,edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări şi amenajări hidrotehnice;

-indicatorii urbanistici P.O.T max = 1%, CUT max= 0,01;

-înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la Calea Dezmirului – profil II.F 26m, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Suprafața de teren necesară realizării benzii de decelerare și a lărgirii drumului de acces în incintă, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum”, anterior emiterii A.C. pentru investiție.

La faza D.T.A.C. va fi asigurat un număr de minim 50 de locuri de parcare pentru biciclete.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca