ANEXA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând Referatul de aprobare nr. 702.195/1/16.12.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 702247/445/16.12.20216al Direcției Tehnice – Serviciul Investiții, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 6, art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugerare, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca, aprobați prin Hotărârea nr. 997/2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Tehnică şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 844 din 22 decembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)