CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002

(aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 587/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 587/2019 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 705642/17.12.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 705857/17.12.2021 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 587/2019;

Văzând Avizul nr. 701813/16.12.2021 al Comisiei de prețuri și tarife și având în vedere prevederile Hotărârii nr. 242/2005;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 223/2002, în sensul modificării Anexei 4, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr 587/2019, după cum urmează:

Anexa 4. Tarifele pentru activitatea de săpat de gropi, desfășurată de R.A.D.P. Cluj-Napoca în cimitirele administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, în vederea înhumării persoanelor decedate, sunt:

– Săpat de gropi la 2 m adâncime 739,68 de lei (fără T.V.A.);

– Săpat de gropi la 2,5 m adâncime 824,26 de lei (fără T.V.A.);

– Îngropat decedați fără apărținători 828,17 de lei (fără T.V.A).”

Art. II Tarifele prevăzute la art. I intră în vigoare începând cu data de 1.01.2022.

Art. III Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 849 din 22 decembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)