ANEXE p1

ANEXE p2

ANEXE p3

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 706126 din 17.12.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 706434 din 17.12.2021 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank S.A., ale Hotărârii Guvernului nr. 1217/2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei, ale Dispoziției nr. 3576 din 18 noiembrie 2021 privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021, ale Hotărârii Guvernului nr. 1249/2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ teritoriale, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021, conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 2A.11, 2A.12, 2A.13, 2A.14, 2A.15, 2A.16, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.21, 2A.22, 2A.23, 2A.24, 2A.25, 2A.26, 2A.27, 2A.28, 2A.29, 2A.30, 2A.31, 2A.32, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.36, 2A.37, 2A.38, 2A.39, 2A.40, 2A.41, 2A.42, 2A.43, 2A.44, 2A.45, 2A.46, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52, 2A.53, 2A.54, 2A.55, 2A.56, 2A.57, 2A.58, 2A.59, 2A.60, 2A.61, 2A.62, 2A.63, 2A.64, 2A.65, 2A.66, 2A.67, 2A.68, 2A.69, 2A.70, 2A.71, 2A.72, 2A.73, 2A.74, 2A.75, 2A.76, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.81, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 2A.83, 2A.83.2, 4E, 4E.20, 4E.26, 4E.28, 4E.31, 4E.33, 4E.35, 4E.39, 4E.46, 4E.51, 4E.56, 4E.58, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, 7, 7.2, 7.4, 7.5, 7.10 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.950.702.588 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.750.222.226 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 836.000 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 243.526.362 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.124.667.331 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.918.070.970 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.805.573 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 248.672.788 lei.

3. Excedentul bugetului general este în sumă de 173.964.743 lei, din care:

– excedentul bugetului local, în sumă de 167.848.744 lei;

– excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 969.573 lei;

– excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 5.146.426 lei.

Art. 3. Se aprobă finanţarea de bază, finanţarea complementară și a altor drepturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susţinerii finanţării de bază aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu suma de 11.265.636 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanţarea complementară, aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, cu suma de 64.225.015 lei, din care 48.678.015 lei din bugetul local și 15.547.000 lei din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă finanţarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaționale speciale, integraţi în învățământul de masă, cu suma de 2.337.343 lei, din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art.7. Se aprobă finanţarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, din bugetul de stat, cu suma de 820.000 lei, conform Anexelor 2A și 2A1.

Art. 8. Se aprobă finanţarea unităților de învățământ particular și confesional acreditat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaționale speciale, integraţi în învățământul de masă, cu suma de 65.000 lei, din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.83 și 2A.83.2.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 850 din 22 decembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)