CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588745 din 14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588762 din 14.11.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului – proiect din inițiativa primarului;

În temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016; al art. 44 din Legea nr. 273/2006; al art. 129 al. (2) lit. c) și al. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019; al art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; al art. 14, 15 și 16 alin. 1, 2, 3 și 4 din Ordinul nr. 760 din 17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţă de judeţ.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 95/2019, în sensul identificării amplasamentelor stațiilor de încărcare în Anexa 1 a hotărârii, după cum urmează:

STAȚIA 1 – Piaţa Mihai Viteazul (parcare supraterană) – teren identificat în C.F. nr. 335798 Cluj-Napoca

STAȚIA 2 – Piaţa Ştefan cel Mare – teren identificat în C.F. nr 335432 și nr. 335419 Cluj-Napoca

STAȚIA 3 – Baza Sportivă Gheorgheni (parcare supraterană) – teren identificat în C.F. nr. 294113 Cluj-Napoca;

STAȚIA 5 – CREIC (în parcarea subterană) – teren identificat în C.F. nr. 275126 Cluj-Napoca;

Art. II. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Se aprobă încetarea aplicabilității art. 4 din Hotărârea nr. 95/2019.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 95/2019 rămân neschimbate.

Art. V. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 851 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)