CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind cofinanţarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind cofinanţarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590073/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590097/105/14.11.2019 al Biroului Relații externe și investitori, al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice, al Direcției Ecologie Urbană și al Direcției Economice prin care se propune cofinanțarea, de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 538/2016 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj din România şi Oraşul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova; ale H.C.L. nr. 637/2019 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019; ale art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 1120/2014 şi Ordinul Ministerului Finațelor Publice nr. 1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzută la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă subproiectul „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova, conform Anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova, în valoare de 472.000 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019, capitolul 51.02 – autorități publice și acțiuni externe, al. 55.02.04-”Alte transferuri curente în străinătate”.

Art. 3. Se aprobă Acordul de finanțare nr. 1/4.09.2019, încheiat între orașul Ungheni, Republica Moldova și Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze, în numele Municipiului Cluj-Napoca, Acordul de finanțare nr. 1/4.09.2019.

Art.5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroul de Relații externe și investitori, Direcția Juridică, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie Urbană și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 853 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)