H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590083/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590125/14.11.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului;

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale Ordonanței de urgență nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile Programului Transnațional Dunărea;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Transnațional Dunărea.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a bugetului proiectului prevăzut la Art. 1 în sumă de 2,407,266.68 euro din care municipiul Cluj-Napoca are alocat un buget de 279.542,40 euro, defalcat pe surse de finanțare după cum urmează:

– contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională în procent de 85% din totalul bugetului alocat municipiului, reprezentând 237.611,04 euro;

– cofinanțare națională prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în procent de 13%, reprezentând 36.340,51 euro;

– contribuția proprie din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca în procent de 2%, reprezentând 5.590,85 euro.

Art. 3. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează primarul Municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea acordului de parteneriat.

Art. 5. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Echipa de Implementare care va fi desemnată ulterior prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și Dezvoltare Locală, Management proiecte şi Direcţia economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 856 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)