CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei provizorii de priorităţi pentru anul 2020, în

vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, a

termenului de depunere a contestaţiilor şi a componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestaţiilor şi a aprobării componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 593857/18.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 593991/451/18.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei provizorii de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestaţiilor şi a componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1-2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 21 alin 1-3 din H.G. nr. 1275/2000, ale art. 6 din O.G. nr. 44/2004, privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 434/2015, ale Sentinței civile nr. 1434/14.06.2019, ale Deciziei civile 1517/2019 pronunțată în Dosar nr. 2446/117/2017* și Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă lista provizorie de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă afişarea listei provizorii de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acesteia, la sediul Primãriei municipiului Cluj-Napoca, precum şi pe site-ul autorităţii locale, respectiv www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 3 (1) Se stabilește termenul de depunere a contestaţiilor privind punctajul acordat solicitanţilor cuprinşi în lista provizorie de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat de 30 de zile calendaristice de la data afişării listei.

(2) Contestațiile se depun la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7.

Art. 4. Se aprobă componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, formată din:

Preşedinte: Dan Ștefan Tarcea

Membri: 1. Gergely Balasz, consilier local;

2. Rareș Ferdean, consilier local;

3. Tomoș Constantin, consilier local;

4. Croitoru Corina Ecaterina, consilier local;

5. Alina Nițulescu, consilier juridic – Serviciul Juridic, legislație, contracte;

6. Dacia Crișan – Şefa Serviciului Autorizări Comerț.

Secretarul Comisiei: Alexandrina Perșa – Serviciul Administrare spaţii, terenuri.

Art. 5. Modul de soluţionare a contestaţiilor şi lista finală de priorităţi pentru anul 2020 vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 857 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)