CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în cartea funciară

a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588721/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589007/45/30/14.11.2019 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1 și 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, precum și ale art. 87 al. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3, identificat prin nr. topo. 23404/1/1, 23405/1/1, în suprafață de 34064 mp., înscris în CF nr. 253429 Cluj-Napoca, CF vechi 115942, în proprietatea Statului Român, astfel:

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23404/1/1/1; 23405/1/1/1, în suprafaţă de 31685 mp.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23404/1/1/2; 23405/1/1/2, în suprafață de 2379 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3, identificat prin nr. topo. 23404/1/1/2; 23405/1/1/2, în suprafață de 2379 mp. cu construcția: Parking suprateran, cu regim de înălțime S1+S2+P+6E+Terasă, pe fundații din beton, structură de rezistență din stâlpi din beton armat și diafragme, compartimentările din zidărie din cărămidă, acoperișul tip terasă circulabilă, compusă din: Subsol 2: locuri de parcare, case scări, casă lift; Subsol 1: locuri de parcare, case scări, casă lift, 2 spații tehnice; Parter: locuri de parcare, case scări, casă lift, grup sanitar, cameră supraveghre, tablou general, grup electrogen, A.C.S; Etaj 1-6: locuri de parcare, case scări, casă lift, spațiu tehnic; Terasa: locuri de parcare, case scări, casă lift, spațiu tehnic, centrală termică degivrare, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 859 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)