CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918, în favoarea C.N.A.I.R. S.A., prin D.R.D.P. Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918, în favoarea C.N.A.I.R. S.A., prin D.R.D.P. Cluj – proiect din iniţiativa consilierului local,viceprimar, Dan Ștefan Tarcea;

Reținând Referatul de aprobare nr. 597554 din data de 19.11.2019 al consilierului local, viceprimar Dan Ștefan Tarcea, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 597643 din 19.11.2019 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918, în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5 lit w), ale art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. a), ale art. 297 alin. (1) lit. a), ale art. 298 lit. b), ale art. 299 alin. (1) ale art. 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 867 alin. 1 și 868 din Codul civil;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a unei părți în suprafață de 200 mp., din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918, identificat cu nr. cadastral 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, în vederea executării lucrărilor de reparații și lărgire a podului, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea de inventar a imobilului ce face obiectul dării în administrare este de 35.896 lei.

(3) Imobilul va fi predat în administrare prin Protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 860 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)