CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927),

cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625309/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 625778 din 4.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției economice și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată, ale Hotărârii nr. 29/1994, ale Hotărârii nr. 81/1995 și ale Hotărârii nr. 121/1998;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2, în favoarea doamnei Todoruț Carmen-Sorina, în cotă de 4/6 parte, având C.N.P.   şi a domnului Hoț Răzvan, în cotă de 2/6 parte, având C.N.P.  , urmare dobândirii în proprietate, a imobilului-construcție cadastral C1, înscrisă în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), sub A1.1, cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2-C1, în baza Actului de partaj voluntar, autentificat prin Încheierea nr. 1656 din 31.08.2015 și a Contractului de donație autentificat prin Încheierea nr. 1981 din 16.10.2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică şi Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 862 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)