H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu –

Construire locuință unifamilială, P+M, str. Uliului nr. 97

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 97;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598968/1/7.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599080/7.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Uliului nr. 97, beneficiar: Truchină Aurel pe o parcelă de teren proprietate privată cu nr. cad. 278627;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 150 din 3.06.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Uliului nr. 97, beneficiar Truchină Aurel, pe o parcelă de teren proprietate privată cu nr. cad. 278627.

Prin P.U.D. se studiază parcela de pe str. Uliului nr. 97, pe care există fond construit, o casă de locuit P. Se propune desfiinţarea casei existente şi construirea unei locuințe unifamiliale P+M.

– retragerea față de limita laterală estică: 3,35 m;

    • retragerea față de limita laterală vestică: 1 m;

    • retragerea minimă faţă de limita posterioară: 44 m;

    • accesul auto și pietonal: din strada Uliului;

    • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Uliului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă și întreținută cu gazon natural (cu pavaj pentru zona de acces auto/pietonal), până la modernizarea străzii Uliului.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 862 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)