CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafaţă de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973),

sub nr. topo. 23708/2/S

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafaţă de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625313/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 625805 din 4.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției economice și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafaţă de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată și ale Hotărârii nr. 334/1998;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafaţă de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S, în favoarea domnului Drăgoi Ioan-Laurențiu, având C.N.P.    și a doamnei Drăgoi Ana, având C.N.P.   , începând cu data de 26.07.2019, urmare dobândirii în proprietate a imobilului-spațiu comercial nr. 68, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin Încheierea nr. 1364 din 26.07.2019.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică şi Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 863 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)