CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de înscriere în cartea funciară

a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625298/1/03.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 625702/45/30/04.12.2019 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002, privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 14521 mp., cu nr. topo. 9072/1/1, 9073/3/1, înscris în CF nr. 282166 Cluj-Napoca, astfel:

– teren în suprafață de 12649 mp., cu n. topo. 9072/1/1/1, 9073/3/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 282166 Cluj-Napoca;

– teren în suprafață de 1872 mp., cu n. topo. 9072/1/1/2, 9073/3/1/2, care va intra în componența terenului aferent Cimitirului Crișan.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 1944 mp., cu nr. topo. 9358/1/3/1/1, înscris în CF nr. 300038 Cluj-Napoca, astfel:

– teren-curte, în suprafață de 1576 mp., cu nr. topo. 9358/1/3/1/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 300038 Cluj-Napoca;

– teren în suprafață de 368 mp., cu nr. topo. 9358/1/3/1/1/2, care va intra în componența terenului aferent Cimitirului Crișan.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 3970 mp., cu nr. topo. 9049/1, înscris în CF nr. 264191 Cluj-Napoca, astfel:

– teren în suprafață de 3749 mp., cu nr. topo. 9049/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 264191 Cluj-Napoca;

– teren în suprafață de 221 mp., cu nr. topo. 9049/1/2, care va intra în componența terenului aferent Cimitirului Crișan.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului-teren aferent cimitirului Crișan, în suprafață de 18740 mp., identificat prin nr. topo. 9074/2, 9074/1, 9072/1/1/2, 9073/3/1/2, 9358/1/3/1/1/2, 9049/1/2, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 866 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)