H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 4 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 600225/1/7.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 600245/433/7.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 4, beneficiari: Bora Anchidim-Traian și S.C. DATIRO HOME S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 257 din 3.09.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 4, beneficiari: Bora Anchidim-Traian și S.C. DATIRO HOME S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 288615.

Documentația reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală estică: min. 5 m;

  • retragerea faţă de limita laterală vestică: min. 5 m;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 4,3 m;

  • accesul auto și pietonal: din str. Mateiu Caragiale;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare auto;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Anterior recepției construcției propuse, strada Mateiu Caragiale, de la intersecția cu strada Pintea Viteazul până la parcela studiată, va fi amenajată prin aducerea la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Pintea Viteazul.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 866 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi