HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Făgetului – latura vestică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Făgetului – latura vestică proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare 599881/1/7.12.2020, conex cu nr. 371077/1/4.08.2020 și nr. 514921/1/20.10.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate 600170/7.12.2020, conex cu nr. 371943/433/4.08.2020 și nr. 515051/433/20.10.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Făgetului – latura vestică, beneficiari: Salanță Adelina și asociații;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 1159 din 12.12.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 946 din 3.10.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Făgetului – latura vestică, beneficiari: Salanță Adelina și asociații, pe parcelele cu nr. cad. 323583 și nr. cad. 309352.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului în 9 parcele, din care 8 parcele pentru construirea de locuințe familiale cu suprafețe cuprinse între 420 mp și 650 mp și o parcelă cu destinația de zonă verde cu acces public, precum și stabilirea de reglementări urbanistice, după cum urmează:

U.T.R. Liu*Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban

funcțiunea predominantă: locuințe familiale;

– regimul de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane; S(D)+P+1+M/R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

indicii urbanistici: P.O.T max=35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

retragerea față de aliniament: min. 3 m; pentru parcelele învecinate cu UTR Vp – min. 5 m;

retragerea min. față de limitele laterale: min. 3 m;

retragerea min. față de limitele posterioare: min. 6 m; pentru parcelele de colț – min. 3 m;

– circulațiile, accesele: din strada Făgetului, drum de interes local propus cu ampriza de 7 m și drum de interes local cu ampriza de 6 m;

staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Făgetului;

U.T.R Va* – terenuri împădurite situate în intravilan

funcțiunea predominantă: pădure;

înălțimea maximă admisă: nu e cazul;

indicii urbanistici: P.O.T = 0%, C.U.T = 0;

retragerea min. față de aliniament: nu e cazul;

retragerea min. față de limitele laterale: nu e cazul;

retragerea min. față de limitele posterioare: nu e cazul.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Planșa A03 Plan Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 1, planșa A.07 Plan Profile străzi – sensuri circulație se constituie în Anexa 2, iar Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 867 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)