Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca
HOTĂRÂRE

privind prelungirea valabilitații Planului Urbanistic de Detaliu – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitații Planului Urbanistic de Detaliu – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 88002/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 88032 din 14.02.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea valabilitații Planului Urbanistic de Detaliu – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 158/2018,

Reținând Referatul de aprobare nr. 88002/1/14.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 88032 din 14.02.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea cu doi ani a valabilitații Planului Urbanistic de Detaliu – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr.146/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28 alin. (3) din Ordinul nr. 233/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă prelungirea valabilitații Planului Urbanistic de Detaliu – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017, cu o perioadă de doi ani de la data expirării termenului stabilit prin Hotărârea nr. 146/2017.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 87 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)