H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare și parcelare

str. Mihai Românu – nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare și parcelare str. Mihai Românu – nordproiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599.890/7.12.2020, conex cu nr. 484386/1/5.09.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 600045/7.12.2020, conex cu nr. 484473/5.10.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare și parcelare – str. Mihai Românu – nord, beneficiari: SĂLĂJAN LIVIU, SĂLĂJAN MARIA VIOLETA, DAMȘA SAMOILĂ, SILVĂȘAN MIHAI-VLAD, SILVĂȘAN CATINCA-IOANA, GAVRILIU ALIN MIHAI, GAVRILIU MARIANA, JUCAN DUMITRU MIRCEA, JUCAN ANA CRISTINA, POP DIANA, POP FLORIN, POP ELENA, POP SEPTIMIU, BUDA LIVIU, BUDA MARIA, IONUȚAȘ DAN CLAUDIU, IONUȚAȘ MIHAELA DANA pentru o suprafață de teren de 15271 mp, în proprietate privată;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 116 din 13.05.2020, Avizul de oportunitate nr. 408 din 11.05.2018, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare și parcelare – str. Mihai Românu – nord, beneficiari: SĂLĂJAN LIVIU, SĂLĂJAN MARIA VIOLETA, DAMȘA SAMOILĂ, SILVĂȘAN MIHAI-VLAD, SILVĂȘAN CATINCA-IOANA, GAVRILIU ALIN MIHAI, GAVRILIU MARIANA, JUCAN DUMITRU MIRCEA, JUCAN ANA CRISTINA, POP DIANA, POP FLORIN, POP ELENA, POP SEPTIMIU, BUDA LIVIU, BUDA MARIA, IONUȚAȘ DAN CLAUDIU, IONUȚAȘ MIHAELA DANA, pe parcelele cu nr. cad. 300966, 313469, 313470, 254159, 313146, 301892, 301891, nr. Topo. 13155/5/7, 13155/6/7, în proprietate privată.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului și stabilirea de reglementări urbanistice, după cum urmează:

– U.T.R. Liu* – Locuinţe cu regim redus de înălţime, dipuse pe un parcelar de tip urban

funcțiunea predominantă: locuințe cu regim redus de înălțime – locuințe familiale sau cu maxim două unități locative;

– regimul de construire: izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

caracteristicile parcelelor: suprafața cca. 340 mp pentru locuințe cuplate, min. 360 mp pentru izolate;

înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

indicii urbanistici: P.O.T. max. = 35 %, C.U.T. max. = 0.9 ADC/mp;

retragerea față de aliniament: între 3 și 5 m, min. 3 m;

retragerea minimă față de limitele laterale: min. 3 m și cuplate, pe limită; garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m;

retragerea minimă față de limitele posterioare: înălțimea clădirii, nu mai puțin de 6 m;

circulațiile și accesele: din strada Mihai Românu, regularizată la ampriză de 16 m și din strada propusă prin P.U.Z., cu ampriză de 9 m (str. A) și 6 m (str. B); pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil;

staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentul aferent P.U.G.;

echiparea tehnico-edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R. – S_Is* Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public

funcțiunea predominantă: activități medicale, recuperare medicală, stomatologie, medicină de familie;

– regimul de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: H cornișă = max. 16 m, H max.=20 m; (1-3S)+P+3E+R;

– indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 60 % , C.U.T. maxim = 2,2;

– retragerea față de aliniament : min. 5 m;

retragerea față de limita posterioară: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;

– circulațiile, accesele: acces auto și pietonal din strada Mihai Românu și strada A propusă prin P.U.Z.;

staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

– echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

U.T.R S_Va – subzona spațiilor verzi, scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat

funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere;

– indicatorii urbanistici: P.O.T. max.= 5%, C.U.T. max. = 0,1;

– înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul; staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Străzile cu profil de 9 m,(str. A) și cu profil 6 m,(str. B), propuse prin P.U.Z., vor fi echipate edilitar și realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din aceastea. Străzile reglementate prin P.U.Z. vor avea acces public nelimitat.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Mihai Românu va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlu de „drum” și transferată în domeniul public cu titlu gratuit anterior emiterii autorizației de construire pentru parcelele cu acces direct din strada Mihai Românu, iar până la recepția construcțiilor propuse (pe parcelele cu acces direct din strada Mihai Românu), va fi adusă la strat de uzură și va fi realizată o alveolă de transport în comun.

Suprafața de teren reglementată ca spațiu verde cu acces public nelimitat va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit, după amenajarea acesteia, în baza unui proiect de specialitate.

Recepția construcțiilor de pe parcelele cu acces direct din strada A propusă prin P.U.Z. va fi realizată ulterior transferului în proprietate publică a spațiului verde amenajat, cu acces public.

Planșa 217/PUZ/A/D/003a Reglementări Urbanistice Zonificare se constituie în Anexa 1, iar Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 870 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)