CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612521 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612893 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1663, 1770;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 8307/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 8307/1/1, teren în suprafață de 473 mp., municipiul Cluj-Napoca;

– imobil cu nr. topo. nou 8307/1/2, teren în suprafață de 327 mp., municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 8261, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 8261/1, teren în suprafață de 10.727 mp., municipiul Cluj-Napoca;

– imobil cu nr. topo. nou 8261/2, teren în suprafață de 9.782 mp., municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Romulus Vuia, cu suprafața măsurată de 20.425 mp., provenind din CF nr. 264211 Cluj-Napoca, nr. topo. 8391, CF nr. 330412, nr. topo. 8307/1/1, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tudor Vladimirescu, cu suprafața măsurată de 10.109 mp., provenind din CF nr. 275988 Cluj-Napoca, nr. topo. 8261/2, CF nr. 330412, nr. topo. 8307/1/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Romulus Vuia din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 872 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)