CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „la Terenuri”, cartier Mănăștur

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „la Terenuri”, cartier Mănăștur – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625915/1/04.12.2019, conex cu nr. 544827/1/23.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626018 din 4.12.2019 conex cu nr. 544838 din 23.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „la Terenuri”, cartier Mănăștur, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 992 din 22.10.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „la Terenuri”, cartier Mănăștur pentru o suprafață de teren de 4,2 ha. Prin P.U.Z se propune reabilitare bază sportivă și amenajare parc, destinat tuturor categoriilor de vârstă, care să satisfacă nevoia de odihnă pasivă sau de recreere prin mișcare/sport.

Documentaţia reglementează:

U.T.R VLT – Zonă verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

funcțiune predominantă: plantații (înalte, medii, joase), sisteme de alei și platforme pentru circulații pietonale, velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități compatibile, terenuri de sport în aer liber, tribune pentru spectatori, construcții pentru activități sportive, vestiare grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice pentru administrare și întreținere, unități de alimentație publică cu ADC de max. 100 mp, edicule pergole, componente ale amenajării peisagere;

– regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: Hmax=12 m, (D)+P+E

-indicatori urbanistici:

P.O.T max = 5%, C.U.T max = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip). -retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: H/2, dar nu mai puțin de 6 m; staționarea autovehiculelor: în vecinătatea zonei de intrare în parc, ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice sau în sistem privat; nu se admite parcarea autovehiculelor pe teritoriul zonei verzi;

-circulații și accese: acces pietonal și auto din strada Mehedinți și strada Mărișel, accese pietonale din zona Parâng – poduri pârâul Calvaria;

-echiparea tehnico-edilitară – zonă echipată edilitar complet;

U.T.R S_P* Subzonă de parcaje colective și de cartier

funcțiune predominantă: parcaje la sol și clădiri pentru parcaje/garaje colective sub şi supraterane;

regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: 2 nivele supraterane; Hmax = 8 m;

indici urbanistici: P.O.T max = 60%, C.U.T max = 1,2;

retragerea minimă față de aliniament, față de limitele laterale si posterioară: 5 m;

-circulații și accese: dinspre strada Mehedinți;

echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

Sunt menținute prevederile Regulamentului Local de urbanism aferent P.U.G. pentru suprafața de teren încadrată în U.T.R. Ve.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de Municipiul Cluj-Napoca.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de loa aprobare.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr.882 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)