Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al

municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626242/1/4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626912 din 4.12.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj, Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 222729/11.06.2015, Procesul-verbal al ședinței Consiliului local din 14 octombrie 2015 prin care a fost admisă Plângerea nr. 222729/11.06.2015 și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044 / 21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj, în sensul revenirii pentru suprafețele de teren proprietatea S.C. Terra Holdings S.R.L. la regimul urbanistic reglementat prin PUZ și PUD „Ansamblu Rezidențial Terra Chinteni”, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2008.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 885 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)