CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 504/2020 (aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021,

pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 504/2020 (aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat) – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul de aprobare nr. 619668 din 17.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 619740 din 17.12.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 504/2020 (aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și ale Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 504/2020, care va avea următorul conținut:

Art. 1 Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent anului școlar 2020-2021, după cum urmează:

a) burse de performanță – 150 lei;

b) burse de merit – 120 lei;

c) burse de studiu – 110 lei;

d) burse de ajutor social – 100 lei.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică şi unităţile din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. OLÁH EMESE

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. AURORA ROȘCA

Nr. 885 din 22 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)