CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor

care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții

„Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă” – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 619021 din 16.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 619340 din 17.12.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă”;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (2^1), alin. (3) lit. d^4), ale art. 3, ale art. 4, ale art. 5 alin. (1) și (3), ale art. 8 alin. (1) și ale art. 9 alin. 5 și (51) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), (5) și (6), ale art. 4 alin. (2) lit. b), c), d), e), f) și g), alin. (7) și ale art. 5 alin. (1), (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 775/2020, prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă”;

Văzând Procesul-verbal nr. 3888/2020 al O.C.P.I. Cluj, prin care a fost recepționată Documentația plan topografic pentru investiția „Studiu de fezabilitate de circulație Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice- strada Oțetului -strada Mărginașă”;

Văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă”, în suprafață de 40.551 mp., potrivit documentației tehnice „Plan topografic realizat în sistemul național de proiecție Stereografic 1970, în vederea identificării imobilelor ce

se suprapun peste coridorul de expropriere avizat și recepționat de către O.C.P.I. Cluj, prin Procesul- verbal nr. 4615/2020, conform Anexei 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local, a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor, a proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care se suprapun peste amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă” și sunt afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidențelor O.C.P.I. Cluj, conform Anexei 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de către SC MONDEV REAL ESTATE SRL, pentru imobilele proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă” din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, stabilite în baza rapoartelor de evaluare, conform Anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul Municipiului Cluj-Napoca a sumei de 9.266.131 lei, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 și virarea acesteia, în termen de 30 de zile, într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Cluj-Napoca la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 7. Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă din municipiul Cluj-Napoca” și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și prin afișare pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. Intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate vor fi notificate prin poștă tuturor proprietarilor.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Juridică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 887 din 22 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)